Start  
Bakgrund
   Kunskap
   Trovärdighet
   Perception
Skepticism
Rationalism
   Definition av
   "kunskap"
   a priori
Vetenskaplig
metodik
Resonemang
   Syntes
      Begrepp
      Induktion
      Syllogism
   Analys
      Abstraktion
      Tolkning
Tänkande
 
Om k-teori.se
 
 

 

Kunskapsteori
☰ MENY

 

Definition av "kunskap"

 

"Absolut säkerställt"?

 

Existens av "absolut säkerställda" eller a priori påståenden, till skillnad från existens av "mycket sannolika" argument, är en icke verifierad trossats.

Hittills har inget tydligt och trovärdigt exempel på påstående som skapats a priori redovisats.

Detta ses till exempel vid de problem som uppstår när "absolut säkerställda" påståenden, eller "kunskap", ska definieras.

Ett förslag till definition som förespråkas av förvånansvärt många filosofer lyder:

Kunskap innebär rättfärdigad sann tro (justified true belief)

 

Förslaget kan uttryckas tydligare:

Ett absolut säkerställt påstående innebär rättfärdigad sann tro

 

Flera märkligheter ses med förslaget:

- Termen "rättfärdigad" innebär att något stöds av trovärdiga argument. Sådana argument skapas genom trovärdiga resonemang som ytterst baseras på trovärdiga observationer. Och det är allmänt accepterat att observationer enbart leder till sannolikhetsargument.

Definitionen uttalar därför att "kunskap" är just det som rationalistiska filosofer försöker undvika, nämligen sannolikhetsbaserad.

- Termen "sann" är mycket märklig i detta sammanhang. Om vi skulle kunna uttala att något är "sant", till skillnad från "mycket sannolikt", måste vi ha "absolut säkerställda" påståenden om detta.

Definitionen innebär alltså:

Ett absolut säkerställt argument innebär rättfärdigad absolut säkerställd tro.

 
 

- En ytterligare märklighet är att förslaget ofta hävdas vara ett citat från Platons Theaetetus [Chisholm, Williams, Rescher]. Detta trots att Platon där i klartext uttryckte att kunskap inte kan vara detta:

Sokrates:
And so, Theaetetus, knowledge is neither perception nor true judgment, nor an account added to true judgment

Plato - Theaetetus, 210b
 

- Och, slutligen, har definitionen falsifierats med exempel som visar att den inte kan stämma [Gettier].

 

Alternativ?

Filosofer inom epistemologi har ofta svårt med att i klartext definiera vad de egentligen avhandlar.

Kan det vara så att definitionen handlar om vår vardagliga användning av termen "kunskap", det som på denna webbplats kallas för "mycket sannolika" argument?

Troligtvis inte, eftersom termen "sann" avslöjar att den siktar mot "absolut säkerställdhet".

 

Definition av vardaglig "kunskap"

 

Enligt ovan blir definitionen av termen "kunskap" ohållbar om den anses innebära rationalistiska filosofers "kunskap", alltså "absolut säkerställda" påståenden.

Däremot blir definitionen med ett liknande språkbruk korrekt om den beskriver "mycket trovärdiga" argument, alltså det som i vardagslag kallas kunskap:

 

Ett "mycket trovärdigt" argument innebär rättfärdigad tro

 

Som nämndes ovan innebär termen "rättfärdigad" att något ytterst är baserat på perception.

 
 
Referenser
Chisholm 1989 - Theory of Knowledge 3Ed, s.90.
Gettier 1963 - Is Justified True Belief Knowledge? Analysis 23, s.121-123.
Rescher 2003 - Epistemology, s.369.
Williams 2001 - Problems of Knowledge, s.26.
 
 
2021-11-18